A+ A A-

STATUT

 

STATUT FUNDACJI
DZIĘCIĘCY UNIWERSYTET CIEKAWEJ HISTORII

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Kaczmarczyk zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Wojciecha Breksę, w Kancelarii Notarialnej w Piasecznie przy ul. Strusia 3C.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 4

1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

1)    upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o historii Polski i świata we wszystkich jej aspektach;
2)    wspieranie i rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami humanistycznymi i społecznymi, w zakresie wykraczającym poza nauczanie szkolne;
3)    kształtowanie w dzieciach i młodzieży otwartości i wrażliwości na dorobek cywilizacyjny ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego kręgu kulturowego;
4)    upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży polskiej tradycji narodowej oraz kształtowanie w nich postaw obywatelskich, jako obywateli Polski i Unii Europejskiej;
5)    kształtowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i nowych mediów do zgłębiania wiedzy historycznej i budowania świadomości społecznej;
6)    wychowanie do życia w demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego;
7)    poszerzanie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych ze szczególnym naciskiem na historię oraz nauki polityczne i społeczne wśród osób dorosłych;
8)    wspieranie w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
9)    upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
10)    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
11)    pomoc Polonii i Polakom za granicą, a także promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
12)    upowszechnianie wiedzy związanej ze zjawiskami i współzależnościami łączącymi różnych ludzi oraz miejsca na świecie (edukacja globalna);
13)    działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14)    działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
15)    rozwój i promocję wolontariatu;
16)    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
17)    działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnych uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów i środowisk z ograniczonym dostępem do edukacji;
18)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
19)    działalność upowszechniającą wiedzę z zakresu edukacji globalnej, ekologicznej i prozdrowotnej;
20)    działalność wspierająca organizacje pozarządowe;
21)    promowanie zastosowania innowacyjnych, nowoczesnych metod i technologii w edukacji.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)    organizowanie zajęć edukacyjnych, warsztatów, wykładów, spotkań, projekcji filmowych i konkursów;
2)    organizowanie konferencji, debat i odczytów;
3)    rozwijanie platform e-learningowych;
4)    przygotowywanie pomocy naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;
5)    współpracę z uczelniami wyższymi;
6)    współpracę z publicznymi i niepublicznymi szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami;
7)    współpracę z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i firmami zajmującymi się edukacją;
8)    prowadzenie kampanii społecznych;
9)    działalność wydawniczą;
10)    organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej;
11)    współpracę ze szkołami w zakresie wdrażania nowych kierunków i metod nauczania;
12)    organizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów i programów edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej;
13)    opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz popularnonaukowych;
14)    tworzenie, gromadzenie i udostępnianie materiałów pomocniczych z zakresu edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej;
15)    organizowanie wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycielu w celach edukacyjnych i szkoleniowych a także organizowanie przyjazdów do Polski nauczycieli i uczniów z zagranicy w tych samych celach;
16)    prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę systemu edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej;
17)    prowadzenie edukacji europejskiej oraz edukacji na temat globalnych problemów współczesnego świata;
18)    prowadzenie edukacji na rzecz upowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego;
19)    prowadzenie edukacji wielokulturowej;
20)    prowadzenie edukacji na rzecz integracji i aktywizacji grup społecznych zagrożonych wykluczeniem;
21)    organizację wyjazdów i wycieczek historyczno-krajoznawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
22)    doradztwo dla trzeciego sektora w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych.

§ 7

Fundacja może realizować swoje cele również poprzez udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego szkołom, uczelniom i innym instytucjom działającym na rzecz edukacji.

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:

1)    wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
2)    działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
3)    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:

1)    działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
2)    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
3)    działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).


Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 10

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

1)    darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia;
2)    dochody ze sponsoringu;
3)    dochody z prowadzonych zajęć edukacyjnych;
4)    subwencje, dotacje, granty;
5)    dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
6)    dochody z ruchomego i nieruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw majątkowych, w tym także odsetek od lokat bankowych;
7)    innych źródeł.

§ 11

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 13

Fundacja nie może:

1)    udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2)    przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)    wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
4)    dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


Rozdział 4
Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

1)    Rada Fundacji;
2)    Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem doradczym, opiniodawczym i kontrolnym Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1)    rekomendowanie kandydata na Prezesa Zarządu Fundacji;
2)    rekomendowanie kandydatów na pozostałych członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji;
3)    składanie projektów działań Zarządowi Fundacji;
4)    opiniowanie kierunków i projektów działań Fundacji, zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji.

3. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 10 członków, w tym Przewodniczący Rady Fundacji i Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Na członka Rady Fundacji może być powołana osoba, która:

1)    nie jest członkiem Zarządu Fundacji ani nie pozostaje z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
3)    korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4)    złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Radzie Fundacji.

5. Pierwszy skład Rady Fundacji wchodzą osoby zaproszone do członkostwa w Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji. Członkowie Rady Fundacji utworzonej w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Fundacji i Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:

1)    śmierci członka Rady Fundacji;
2)    zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3;
3)    złożenia Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się funkcji w Radzie Fundacji;
4)    odwołania przez Radę Fundacji.

8. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji członków Rady Fundacji powołuje Przewodniczący Rady Fundacji, z zastrzeżeniem że w przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji przez Przewodniczącego Rady Fundacji, czynności powołania kolejnego Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji.
9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
10. Miesięczna kwota zwrotu udokumentowanych kosztów nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
11. W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
12. Rada Fundacji może uchwalić regulamin swoich prac.

§ 17

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Na członka Zarządu Fundacji może być powołana osoba, która:

1)    nie jest członkiem Rady Fundacji ani nie pozostaje z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
3)    korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4)    złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Zarządzie Fundacji.

3. Fundator:

1)    powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji;
2)    może odwołać Zarząd Fundacji lub każdego z członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, w każdym czasie.

4. Prezes Zarządu Fundacji może odwołać członka Zarządu Fundacji w przypadku:

1)    podejmowania działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji;
2)    nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu;
3)    niewywiązywania się z obowiązków członka Zarządu Fundacji;
4)    choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Zarządu Fundacji.

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

1)    śmierci członka Zarządu Fundacji;
2)    zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3;
3)    złożenia Prezesowi Zarządu Fundacji pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się funkcji w Zarządzie Fundacji;
4)    odwołania ze składu Zarządu Fundacji.

6. Nowych członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji, powołują aktualni członkowie Zarządu Fundacji drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
2)    prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;
3)    uchwalanie rocznych planów finansowych i wieloletnich programów działania;
4)    dokonywanie zmian Statutu;
5)    podejmowanie decyzji w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom Fundacji;
6)    podejmowanie decyzji w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom Fundacji.

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji. Dopuszcza się głosowanie pisemne.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, zawiadamiając członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. O posiedzeniu Zarządu Fundacji powiadomią się wszystkich członków Zarządu Fundacji.

§ 20

1. Prezes Zarządu Fundacji wykonuje w imieniu Fundacji czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.

§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, w tym Prezes Zarządu Fundacji albo Wiceprezes Zarządu Fundacji.


Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Uchwałę w sprawie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, w drodze uchwały Zarządu Fundacji, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 25

1. Osoba powołana w skład Zarządu Fundacji przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu pełni funkcję członka Zarządu Fundacji do czasu ustania członkostwa w Zarządzie Fundacji na podstawie niniejszego Statutu.
2. Fundator może wezwać osobę, o której mowa w ust. 1, do złożenia, w wyznaczonym terminie, oświadczeń o spełnieniu wymagań, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1-3.

§ 26

Traci moc statut Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, stanowiący załącznik do uchwały nr 1./11/2018 Zarządu Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

§ 27

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

 

 

..__