A+ A A-

STATUT

 

STATUT FUNDACJI

DZIĘCIĘCY UNIWERSYTET CIEKAWEJ HISTROII - wyciąg

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§ 4

 1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 5

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Fundacja może wspierać rzeczowo i materialnie szkoły publiczne i prywatne na terenie Polski.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Fundacja przyjmuje za swoje cele:

1.    Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o historii Polski i świata we wszystkich jej aspektach
2.    Wspieranie i rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami humanistycznymi  i społecznymi, w zakresie wykraczającym poza nauczanie szkolne
3.    Kształtowanie w dzieciach i młodzieży otwartości i wrażliwości na dorobek cywilizacyjny ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego kręgu kulturowego
4.    Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży polskiej tradycji narodowej oraz kształtowanie w nich postaw obywatelskich, jako obywateli Polski i Unii Europejskiej
5.    Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i nowych mediów do zgłębiania wiedzy historycznej i budowania świadomości społecznej
6.    Wychowanie do życia w demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego
7.    Poszerzanie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych ze szczególnym naciskiem na historię oraz nauki polityczne i społeczne wśród osób dorosłych. Wspieranie w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych
8.    upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
9.    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
10.    pomoc Polonii i Polakom za granicą, a także promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
11.    Upowszechnianie wiedzy związanej ze zjawiskami i współzależnościami łączącymi różnych ludzi oraz miejsca na świecie (edukacja globalna)
12.    działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
13.    działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży
14.    rozwój i promocję wolontariatu
15.    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
16.    działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnych uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów i środowisk z ograniczonym dostępem do edukacji
17.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
18.    działalność wspierająca organizacje pozarządowe

 § 7

1)    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)    organizowanie zajęć edukacyjnych, warsztatów, wykładów, spotkań, projekcji filmowych i konkursów
b)    organizowanie konferencji, debat i odczytów
c)    rozwijanie platform e-learningowych
d)    przygotowywanie pomocy naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
e)    współpracę z uczelniami wyższymi
f)    współpracę z publicznymi i niepublicznymi szkołami podstawowymi, gimnazjami
i liceami
g)    współpracę z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i firmami zajmującymi się edukacją
h)    prowadzenie kampanii społecznych
i)    działalność wydawniczą
j)    organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej
k)    współpracę ze szkołami w zakresie wdrażania nowych kierunków i metod nauczania
l)    organizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów i programów edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej
m)    opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz popularnonaukowych
n)    tworzenie, gromadzenie i udostępnianie materiałów pomocniczych z zakresu edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej
o)    organizowanie wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycielu w celach edukacyjnych i szkoleniowych a także organizowanie przyjazdów do Polski nauczycieli i uczniów z zagranicy w tych samych celach
p)    prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę systemu edukacji historycznej, społecznej, obywatelskiej i globalnej
q)    prowadzenie edukacji europejskiej oraz edukacji  na temat globalnych problemów współczesnego świata
r)    prowadzenie edukacji na rzecz upowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego
s)    prowadzenie edukacji wielokulturowej
t)    prowadzenie edukacji na rzecz integracji i aktywizacji grup społecznych zagrożonych wykluczeniem
u)    organizację wyjazdów i wycieczek historyczno-krajoznawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
v)    doradztwo dla trzeciego sektora w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych

§ 8

Cele swoje Fundacja może realizować również poprzez udzielania wsparcia finansowego i rzeczowego szkołom, uczelniom i innym instytucjom działającym na rzecz edukacji.

Majątek Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 • darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu;
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 • subwencji, dotacji, grantów;
 • dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
 • dochodów z ruchomego i nieruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw majątkowych, w tym także odsetek od lokat bankowych;
 • innych źródeł.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 Władze Fundacji

§ 11

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
 3. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków,
  w tym Prezesa, w każdym czasie.
 4. Prezesowi służy prawo odwołania w każdym momencie każdego z członków Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie wywiązywania się przez członka Zarządu z nałożonych obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
  1. z chwilą śmierci,
  2. w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,
  3. w razie odwołania.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. edukacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji
  o zbliżonych celach.

 

 

..__