A+ A A-

Regulamin Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii

Postanowienia ogólne
§1

1. Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii - DUCH to ogólnopolski projekt dotyczący edukacji historycznej, kierowany do uczniów szkół podstawowych.
2. Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii jest projektem prowadzonym przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zwaną dalej Fundacją.

II. Cele projektu
§2

1. Celem Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu historii Polski i historii świata we wszystkich jej aspektach.
2. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Program zająć podzielony jest na 8 lat nauki, rok nauki obejmuje 20 godzin zajęć - 18 spotkań, a uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe.
3. Słuchacze mogą rozpocząć naukę na Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii w dowolnym roku szkolnym, w zależności od dostępności miejsc.

III. Zasady rekrutacji oraz opłaty za zajęcia
§3

1. Słuchaczami Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy zostaną zapisani na zajęcia przez swoich rodziców/opiekunów i rodzice/opiekunowie dokonają opłaty za ich udział w zajęciach.
2. W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają dotychczasowi studenci oraz ich rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe wniesienie opłaty.
4. Opłata za zajęcia jest odpłatnością za całość kursu, nie zaś sumą kosztów poszczególnych zajęć.
5. Opłata wnoszona jest w dwóch ratach, których wysokość ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji przed zapisami na dany rok szkolny. Pierwsza rata płatna jest w momencie zapisana dziecka na dany rok szkolny, druga – do 1. lutego danego roku szkolnego. Szczegółowe terminy płatności podane są na stronie internetowej www.duch.edu.pl

Brak wniesienie w terminie drugiej raty opłaty za zajęcia skutkuje natychmiastowym usunięciem z listy uczestników.

6. Opłata jest w całości przeznaczana na organizację wykładów.

7. Fundacja nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny.
8. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący na stronie www.duch.edu.pl
9. Zapisy na kolejny rok szkolny rozpoczynają się 15 maja.
10. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Fundacja zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów, gdy grupy osiągną maksymalną liczebność.
11. Fundacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji zajęć w przypadku, gdy zainteresowanie będzie zbyt małe i nie zbiorą się grupy.

IV. Zasady uczestnictwa
§4

1. Każdy nowy słuchacz Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii na pierwszych zajęciach w roku szkolnym otrzymuje indeks.  Indeks należy zachować na kolejny rok nauki.
2. Słuchacz Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii zobowiązany jest do posiadania indeksu podczas każdych zajęć.
3. W przypadku zgubienia indeksu, należy wysłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pisemną prośbę o wydanie duplikatu. Duplikat zostaje wydany po zaksięgowaniu na koncie Fundacji wpłaty w wysokości 20zł (dwadzieścia złotych).

§5

1. Rodzic/opiekun powinien towarzyszyć słuchaczowi zajęć stacjonarnych w drodze na i z zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii bądź zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej.
2. Fundacja nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.
3. Podczas trwania zajęć stacjonarnych rodzice i opiekunowie słuchaczy nie powinni opuszczać gmachu, w którym odbywają się zajęcia.

§6

1. Ukończenie roku szklonego zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności słuchacza na zajęciach. Wpisem do indeksu potwierdzającym obecność jest pieczęć Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii wstawiona na początku każdego ze spotkań. Dodatkowym potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach są listy obecności słuchaczy na zajęciach.
2. Słuchacz obecny na co najmniej 13 zajęciach w roku szkolny otrzymuje dyplom ukończenia.
3. Słuchacz obecny na wszystkich zajęciach otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.
4. Dyplomy ukończenia wręczane są słuchaczom zajęć stacjonarnych na ostatnich zajęciach w roku szkolnym. Słuchaczom nieobecnym na ostatnich zajęciach dyplom wysyłany jest drogą pocztową po uprzednim podaniu właściwego adresu zamieszkania w mailu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§7

1.Słuchacz cykli stacjonarnych zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia oraz zachowywania się kulturalnie.
2. W celu zapewnienie komfortu nauki słuchaczom oraz komfortu pracy wykładowcom, słuchacze spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
3. Słuchacz zobowiązany jest do traktowania z szacunkiem pozostałych słuchaczy, wykładowców oraz obsługi zajęć.
4. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia i napojów.
5. Karygodnie złe zachowanie słuchacza podczas zajęć, może być powodem dyscyplinarnego usunięcia go z listy słuchaczy.

§8

1. Opieka Fundacji nad słuchaczem cykli stacjonarnych rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia zajęć i kończy w chwili ich zakończenia.
2. Słuchacze są odbierani z zajęć przez rodziców/opiekunów. Fundacja nie odpowiada za wypadki, które będą mieć miejsce przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za słuchaczy pozostawionych bez opieki przed i po zajęciach.

VI. Organizacja spotkań
§9

1. Zajęcia odbywają się w cyklach rocznych, cykl obejmuje 20 godzin zajęć, 18 spotkań.
2. Zajęcia stacjonarne odbywają się na terenie Warszawy w salach placówek oświatowych oraz instytucji kultury współpracujących z Fundacją, zgodnie z dostarczonym harmonogramem.
3. Minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru rodzice/opiekunowie informowani są o harmonogramie zajęć na dany semestr (semestr obejmuje 9 zajęć) poprzez udostępnienie tych wiadomości w panelu słuchacza na stronie www.duch.edu.pl, do którego dostęp poprzedza logowanie. Logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła stworzonego w chwili zapisywania dziecka na zajęcia. Harmonogram zawiera adresy miejsc spotkań, godziny oraz tematy wykładów.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany w sytuacjach losowych tematu lub miejsca zaplanowanych zajęć.
5. Każde spotkanie stacjonarne trwa minimum 60 minut.

VI. Rezygnacja z udziału w zajęciach
§10

1. Rodzice/opiekunowie mogą wykreślić dziecko z listy słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii do dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Wniesiona opłata jest wówczas zwracana w całości, przelewem w terminie 30 dni od daty rezygnacji.
2. Rezygnację z udziału w zajęciach należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach po terminie wymienionym w pkt. 1 opłata nie będzie zwracana.

VII. Reklamacja jakości zajęć
§11

1. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby jakość zajęć zarówno w sferze organizacyjnej jak i merytorycznej była możliwie najwyższa.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być wnoszone przez rodziców/opiekunów drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .W opisie należy podać jakich dokładnie zajęć dotyczy reklamacja: podać datę, godzinę, temat wykładu, nazwisko prowadzącego oraz opisać istotę zgłaszanego problemu.
3. Uwagi i reklamacje są rozpatrywane przez Fundację w trybie priorytetowym, maksymalnie do 14 dni od daty wpływu.
4. Fundacja każdorazowo stara się rozwiązać problem na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzyga sąd cywilny właściwy dla miejsca siedziby Fundacji.

VIII. Ochrona danych osobowych
§12

1. Rodzice/opiekunowie słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację dla celów koniecznych przy organizacji projektu.
2. Administratorem danych jest Fundacja. Prawa i obowiązki Fundacji względem posiadanych danych osobowych określają przepisy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
3. Rodzice/opiekunowie mają prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, przy czym wniosek o usunięcie danych jest równoznaczny z wnioskiem o usunięcie dziecka z listy słuchaczy.
4. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na komunikację z Fundacją w celach związanych z projektem drogą elektroniczną, w myśl przepisów Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX. Postanowienia końcowe
§13

1. Zapisanie dziecka na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.duch.edu.pl (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć).
2. Zapisanie dziecka na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu i jego pełną akceptację.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
4. O wszelkich zmianach rodzice/opiekunowie studentów są informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz mailowo.

..__