A+ A A-

Regulamin zajęć online


I. Postanowienia ogólne
§1

 1. Eureka! to ogólnopolski projekt dotyczący edukacji związanej z historią nauki, techniki, wynalazków realizowany zdalnie.
 2. Projekt realizowany jest we współpracy przez Fundację Nauk Ścisłych oraz Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zwane dalej Organizatorem.


II. Cele projektu
§2

 1. Celem Eureki! jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu historii nauki, techniki, wynalazków.
 2. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Obejmuje zajęcia o charakterze ogólnym oraz grupy tematyczne.

Zajęcia ogólne prowadzone są w następujących grupach wiekowych:

 • Grupa 1 – uczniowie klas 1-3 SP
 • Grupa 2 – uczniowie klas 4-5 SP
 • Grupa 3 – uczniowie klas 6-8 SP


3. Do udziału w zajęciach zdalnych słuchaczowi potrzebny jest sprzęt: laptop z kamerką i mikrofonem lub tablet lub inne multimedialne urządzenie, konieczny będzie także dostęp do Internetu.
4. Słuchacze mogą rozpocząć zajęcia Eureki! w dowolnym roku szkolnym, w zależności od dostępności miejsc.


III. Zasady rekrutacji oraz opłaty za zajęcia
§3

1. Słuchaczami Eureki! mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy zostaną zapisani na zajęcia przez swoich rodziców/opiekunów i rodzice/opiekunowie dokonają opłaty za ich udział w zajęciach.
2. W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają dotychczasowi studenci oraz ich rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe wniesienie opłaty.
4. Opłata za zajęcia jest odpłatnością za całość kursu, nie zaś sumą kosztów poszczególnych zajęć.
5. Opłata może być wniesiona w całości lub w ratach, których wysokość ustalana jest każdorazowo przez Organizatora przed zapisami na dany rok szkolny. Terminy płatności podane są na stronie internetowej www.duch.edu.pl

Brak wniesienia w terminie kolejnej raty opłaty za zajęcia skutkuje natychmiastowym usunięciem z listy uczestników.
6. Opłata jest w całości przeznaczana na organizację wykładów.
7. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny.
8. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący na stronie info.duch.edu.pl
9. Zapisy na kolejny rok szkolny rozpoczynają się zazwyczaj 15 maja.
10. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Fundacja zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów, gdy grupy osiągną maksymalną liczebność.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji zajęć w przypadku, gdy zainteresowanie będzie zbyt małe i nie zbiorą się grupy.


IV. Zasady uczestnictwa
§4

 1. Każdy nowy słuchacz Eureki! przed pierwszymi zajęciami otrzyma mailowo Indeks Słuchacza do wydruku. W Indeksie Słuchacz będzie zaznaczał obecność na kolejnych zajęciach.
 2. Słuchacz, który będzie obecny na przynajmniej 15 zajęciach (według wpisów w indeksie) otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 3. Słuchacz, który będzie obecny na przynajmniej 18 zajęciach (według wpisów w indeksie) otrzyma dyplom z wyróżnieniem.
 4. Dyplomy rozesłane zostaną w postaci plików .pdf do samodzielnego wydruku.


§5


3. Organizator nie zapewnia sprzętu ani nie pokrywa kosztów jego zakupu.
4. Organizator nie zapewnia łącza internetowego dla Słuchaczy ani nie porywa kosztów jego zakupu.

V. Organizacja spotkań
§6

 1. Zajęcia odbywają się w cyklach rocznych, cykl obejmuje 20 zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom.
 3. Minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru rodzice/opiekunowie informowani są o harmonogramie zajęć na dany semestr (semestr obejmuje 10 zajęć) poprzez udostępnienie tych wiadomości w panelu słuchacza, do którego dostęp otrzymują przy zapisie na zajęcia.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany w sytuacjach losowych tematu lub terminu zaplanowanych zajęć.
 5. Każde spotkanie trwa minimum 60 minut.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania spotkań dłuższych niż 60 minut, jeśli wymaga tego omawiany temat.
 7. Udział w niektórych zajęciach wymaga przygotowania – wydrukowania materiałów, skompletowania akcesoriów (np. materiałów plastycznych). Rodzice zostaną o tym poinformowani z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
 8. Zajęcia są nagrywane, można je odtworzyć w ciągu 7 dni.

VI. Udział w zajęciach
§6


1. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia. Wirtualny pokój otwarty jest minimum 5 minut przed zajęciami.
2. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
3. Słuchacze są zobowiązani do wyciszenia mikrofonów. Mogą one zostać włączone na wyraźną prośbę wykładowcy.
4. Osoby, które muszą wcześniej wyjść z zajęć proszone są o zrobienie tego dyskretnie, bez przerywania toku spotkania i bez przeszkadzania innym.
5. Słuchacz zobowiązany jest do traktowania z szacunkiem pozostałych słuchaczy, wykładowców oraz obsługi zajęć.

6. Karygodnie złe zachowanie słuchacza podczas zajęć, może być powodem wyproszenia go z zajęć, a nawet w skrajnych przypadkach - dyscyplinarnego usunięcia go z listy słuchaczy.

.VI. Rezygnacja z udziału w zajęciach
§10

1. Rodzice/opiekunowie mogą wykreślić dziecko z listy słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii do dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Wniesiona opłata jest wówczas zwracana w całości, przelewem w terminie 30 dni od daty rezygnacji.
2. Rezygnację z udziału w zajęciach należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach po terminie wymienionym w pkt. 1 opłata nie będzie zwracana.


VII. Reklamacja jakości zajęć
§11

1. Organozator dokłada wszelkich starań, aby jakość zajęć zarówno w sferze organizacyjnej jak i merytorycznej była możliwie najwyższa.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być wnoszone przez rodziców/opiekunów drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W opisie należy podać jakich dokładnie zajęć dotyczy reklamacja: podać datę, godzinę, temat wykładu, nazwisko prowadzącego oraz opisać istotę zgłaszanego problemu.
3. Uwagi i reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w trybie priorytetowym, maksymalnie do 14 dni od daty wpływu.
4. Organizator każdorazowo stara się rozwiązać problem na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzyga sąd cywilny właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

VIII. Ochrona danych osobowych
§12

1. Rodzice/opiekunowie słuchaczy Eureki! wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów koniecznych przy organizacji projektu.
2. Administratorami danych jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Cikawej Historii. Prawa i obowiązki Fundacji względem posiadanych danych osobowych określają przepisy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
3. Rodzice/opiekunowie mają prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, przy czym wniosek o usunięcie danych jest równoznaczny z wnioskiem o usunięcie dziecka z listy słuchaczy.
4. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na komunikację z Fundacją w celach związanych z projektem drogą elektroniczną, w myśl przepisów Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


IX. Postanowienia końcowe
§13

1. Zapisanie dziecka na zajęcia Eureka! jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.fns.edu.pl oraz www.duch.edu.pl (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć).
2. Zapisanie dziecka na zajęcia Eureka! jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu i jego pełną akceptację.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
4. O wszelkich zmianach rodzice/opiekunowie studentów są informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz mailowo.

..__