A+ A A-

Reduta Ordona - między poetyką, fikcją a nauką

pod07.03aaa

Reduta Ordona, czyli Reduta nr 54 wchodząca w skład fortyfikacji z okresu powstania listopadowego w 1831r. na stałe weszła do polskiej kultury za sprawą wiersza autorstwa Adama Mickiewicza. Reduta była miejscem starć wojsk rosyjskich dowodzonych przez gen. Jafimowa.  Wbrew wierszowi Mickiewicza Ppor. Julian Konstanty Ordon nigdy nie dowodził redutą nr 54, tylko był dowódcą jej artylerii. Dowódcą reduty był mjr Ignacy Dobrzelewski. Obsada reduty składała się z 2 kompanii 1 psp, 6 dział, 1 hakownicy, 43 artylerzystów. Działa znajdujące się w reducie były starymi wałowymi działami austriackimi i pruskimi o niewielkiej skuteczności. Utwór Mickiewicza powstał na podstawie relacji uczestnika tych wydarzeń, przyjaciela poety, Stefana Garczyńskiego, który wydał ten wiersz w Paryżu w 1833. W scenie finałowej Ordon, nie chcąc oddać wrogowi amunicji, wysadza się wraz z całym jej składem w powietrze. Jest to wersja Adama Mickiewicza, gdyż w rzeczywistości Ordon przeżył pogrom, a swoje życie zakończył popełniając samobójstwo na emigracji we Włoszech. Sam Ordon spotkał się z Mickiewiczem w październiku 1855 roku w Burgasie.
Na zajęciach PODRÓŻNICY dowiedzieli się czym była Reduta Ordona i z jakim wydarzeniem jest związana. Poznali uzbrojenie z okresu powstania listopadowego. Odkryli tajemnice związane z prowadzeniem walki w I poł. XIX w. Zapoznali się również z najnowszymi wynikami badań archeologicznych na Reducie Ordona. Przeanalizowali również wiersz  Adama Mickiewicza i porównali go z dostępnymi danymi archeologicznymi.

pod07.03bbb
Zajęcia poprowadził pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

..__