A+ A A-

Halsztackie elity

Kultura halsztacka miała tak znaczny wpływ na rozwój wczesnej epoki żelaza w Europie, że okres ten często określany jest okresem halsztackim. Pojawiła się ona w VIII w. p.n.e. na terenie Europy Zachodniej.  Jej nazwa pochodzi od stanowiska archeologicznego w Hallstatt w Austrii, gdzie odkryto kopalnię soli oraz cmentarzysko z niezwykle bogatymi pochówkami. Ludność tej kultury zajmowała się hodowlą zwierząt i rolnictwem. Budowali  też umocnione grody zaopatrzone w kamienno-drewniane mury, które stanowiły siedziby lokalnych władców. Rzemiosło stało na bardzo wysokim poziomie. Znano obróbkę żelaza, jednak wciąż większość przedmiotów wykonywana była z brązu.

pod051019a

Bogacenie się na handlu i wysoki poziom rzemiosła szybko doprowadziło do wykształcenia się wśród ludności arystokracji plemiennej, czego dowodzą bardzo bogate pochówki kurhanowe. Podróżnicy na zajęciach zapoznawali się z życiem codziennym osad kultury halsztackiej i w jaki sposób kształtowała się warstwa plemiennej arystokracji charakterystyczna dla tej kultury. Próbowali, też wykonać samodzielnie repliki biżuterii z wczesnej epoki żelaza.
Zajęcia poprowadził mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

po051019

..__