A+ A A-

PROGRAM

Głównym celem Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest kształtowanie w słuchaczach postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia współczesności, poprzez upowszechnianie znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i świata. Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii są interdyscyplinarne, łącząc tematykę z zakresu historii, historii sztuki, geografii, filozofii. Uzupełniają i rozszerzają program nauczania historii w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.
Celem programu jest:

 • kształtowanie od najmłodszych lat postawy świadomego uczestnictwa w procesach społecznych
 • rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
 • badanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi wydarzeniami
 • wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
 • wprowadzanie w atmosferę poważnej, akademickiej nauki
 • pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to bardzo ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści

Absolwenci DUCHa lepiej rozumieją teraźniejszość, kojarzą fakty, wyciągają wnioski, analizują, potrafią myśleć krytycznie. Są tolerancyjni i otwarci. Znajomość historii potrafią wykorzystać w wielu dziedzinach życia.

Edukacja w ramach projektu DUCH odbywa się następujących grupach wiekowych:

 • Grupy Obserwatorów 1 – uczniowie klas I szkoły podstawowej (mający ukończone 6 lat)
 • Grupy Obserwatorów 2 – uczniowie klas II szkoły podstawowej
 • Grupy Poszukiwaczy  – uczniowie klas III szkoły podstawowej
 • Grupy Badaczy 1 – uczniowie klas IV szkoły podstawowej
 • Grupy Badaczy 2 – uczniowie klas V szkoły podstawowej
 • Grupy Podróżników – uczniowie klas VI szkoły podstawowej
 • Grupy Odkrywców – uczniowie klas VII szkoły podstawowej
 • Grupy Twórców – uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum


W każdej grupie wiekowej omawiane są inne zagadnienia, dostosowane do poziomu słuchaczy zarówno pod względem złożoności, jak i sposobu przedstawienia. Program każdej grupy jest skorelowany z podstawą programową dla odpowiedniego etapu edukacyjnego. Zajęcia mają charakter uzupełniający i rozszerzający w stosunku do zajęć szkolnych.

Uczniowie klas I i II zaczynają swoją przygodę z DUCHem od pytania: Co się działo? Jak to było? czyli z poziomu Obserwatora – oglądającego obrazy z przeszłości oraz Poszukiwacza – aktywnie odnajdującego historyczne pamiątki i źródła historyczne wokół siebie.

Następnie przechodzą do pytania: Dlaczego tak się stało? czyli do poziomu Badacza dociekającego przyczyn zmian zachodzących w poszczególnych dziedzinach życia oraz Podróżnika wyruszającego szukać odpowiedzi.

Ostatnim etapem jest pytanie: Co z tego wynikło? To poziom Odkrywcy i Twórcy, potrafiącego tworzyć teorie i scenariusze wydarzeń, dopatrywać się przyczyn współczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie w wydarzeniach historycznych.
W każdej grupie w roku szkolnym odbędzie się 20 zajęć, standardowo 60 minutowych. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Centrum Edukacji Historycznej (ul. Zielna 39) oraz – okazyjnie - w interesujących miejscach Warszawy np. muzeach, galerach.
Przed rozpoczęciem każdego semestru uczestnicy otrzymują harmonogram spotkań, w którym wyszczególnione są: godzina, miejsce oraz temat spotkania. Zajęcia odbywają się o stałej godzinie. Wyjątkiem są zajęcia w muzeach, gdzie słuchacze są podzielone na więcej grup, a spotkania są dłuższe. Godziny spotkań są wówczas niestandardowe.

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii prowadzi również zajęcia dla szkół.

Więcej informacji: